اسلام تزویر! ادبیات شورانگیز بدری و حنینی و خیبری و احدی را رها می کند ، سعی میکند به فراموشی بسپارد ،جای آنرا با ادبیات تفاهم و دوستی و گفتگو پر میکند .

اسلام آرمانی پر شور به یکباره کهنه می شود چون کماندوهای انقلابی دیروز خسته شده اند و تبدیل به سیاستمداران تنبل شده اند .

شعارهایی که دیرزو حاضر بودند برایش جان بدهند و شکنجه تحمل کنند ! کهنه و خسته کننده قلمداد می شود .

+ نوشته شده در بیست و یکم آبان 1393ساعت 3:53 توسط صالح |

در حکومت امام خمینی !  مردم ولی نعمت شمرده می شدند اما اینک ! مردم بی سواد ها  و لبو فروش ها و تاکسی رانهایی که هیچ چیز را نمیفهمند !!!

فرف حکومت اسلامی همین ادب هاست ! همین توهین نکردن ها ! در دولت اموی ها  بنی امیه ها مردم به چشم رعیت مفلوکی شماره می شوند کهکاری جز تبعیت از حکام جور را نخواهند داشت .

+ نوشته شده در بیست و یکم آبان 1393ساعت 3:48 توسط صالح |

شبیه انقلاب جعلی اموی ! باانقلاب کتاب و سنت نبی ...

نبرد باطل و حق

شبهه و فتنه انگیزی و رسم جدیدی بر راه تاریخی انقلاب اسلامی با تحریف واقعیات و بیان خاطراتی کذایی ! در برابر سخنان و وصایای بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی ! کدام موفق تر عمل می کنند ؟

تبلیغ اسلام فردی ، راحت طلب که چون زالو به دنیا می چسباند انسان را ! یا وجود انقلابی های استهشادی که حاضرند برای برپایی دولت حق ! سر در راه حقیقت بگذارند و جان در طبق اخلاص پیشکش کنند ؟

روزی ابوسفیان ! به مسجد وارد شد و در برابر خلیفه سوم قرار گرفت و گفت : الملک ملک الجاهلیه ، یعنی ؛برهمان اساس جاهلیت حکومت کردن ! به زبان خودمانی تر " به همان ریل گذشته وارد شدن و حرکت کردن "

اسلام امام خمینی اما ! نشان می دهد که حکومت حیات خلوت حکام نیست ،حیات خلوت حزب ها و جناح های سیاسی نیست .

حکومت امام ! بهانه  ای ندارد برای به گوشه افکندن مسئولیت  ، در زمانی که شاه قدرت داشت! حکومت امام خمینی امانت الهی بوده است در دستان زمام داران .نه وسیله ای برای کام یابی و قدرت طلبی.


+ نوشته شده در بیست و یکم آبان 1393ساعت 3:42 توسط صالح |

این موضوع که همه در پیروزی انقلاب سهم داشته ایم ! شاه کلید بنی امیه و بنی عباس بوده در طول تاریخ برای اینکه جنگ بین دو جناح حق و باطل را تا حد جنگ بین دوقبیله که در برداشت از اسلام اختلاف دارند تقلیل دهند ...

به همین حربه ! که ما هم بوده ایم ! هر جا که امامان شیعه خواستند حرف بزنند در اذهان عوام متهم می شدند به فتنه گری و اختلاف افکنی .


کار معاویه این بود ! که اسلامی عارفانه و در حد فعالیت های شخصی درست کند تا چون حصاری امن بر اسلام سیاسی مبارز که کاخ نشینان را نابود میکرد ،بکشد ! تا زمینه ظهور و بروز نیابد .

+ نوشته شده در بیست و یکم آبان 1393ساعت 3:30 توسط صالح |

آل علی کوشیدند که به مردم بفهمانند جنگ آنان با فرزندان ابوسفیان و بنی امیه ، جنگ حقی است و باطلی  جنگ اسلام است با کفر مطلق ، اما دستگاه های تبلیغاتی دشمنان ائمه  سعی کردند که به مردم بفهمانند این جنگ ، جنگ بین دوقبیله است  با دو قرائت مختلف از اسلام ...

وکه گفته است که اولاد نبی حقند و ما کفر!؟

+ نوشته شده در بیست و یکم آبان 1393ساعت 3:25 توسط صالح |

برخی  در درون  ، نمی خواهند انقلاب اسلامی ایران را محو کنند ! بلکه می خواهند این انقلاب را مات کنند ...

+ نوشته شده در بیست و یکم آبان 1393ساعت 3:21 توسط صالح |

در کربلا ! روح اسلام فدای کالبدش شد و محتوایش پیش پای فرمش ذبح شد !اسلام با فتاوای مشتی متظاره به زانودرآمد

+ نوشته شده در بیست و یکم آبان 1393ساعت 3:18 توسط صالح |

ابوذر چگونه کشته می شود !؟

یک نظریه پرداز تجدیدنظر طلب !!! می شود مفتی  اسلام ، به فتوایش ! دین اسلام تحریف می شود ، سرمایه داری توجیح می شود ، فاصله طبقاتی به مرور زمان مشروع می شود و قص علی هذا ...

این مفتی ابوذر را به ربذه تبعی می کند .

+ نوشته شده در بیست و یکم آبان 1393ساعت 3:15 توسط صالح |

جنگ تاویلی اینگونه است که :

_چهره ها گریم می شوند

_کسی حرف دلش را نمی زند

_عقاید واقعی مخفی می ماند

_اهداف نهایی بروز داده نمی شود

-همه به نام دین حرف می زنند

نتیجه : اسلام بی جهت ، اسلام خنثی درست می شود که نتیجه اش سواستفاده آسان است .

و دین مردم راحت غارت می شود .


+ نوشته شده در بیست و یکم آبان 1393ساعت 3:12 توسط صالح |

 نبرد تاویلی !راحت تراز جنگ تاویلی ست ...

+ نوشته شده در بیست و یکم آبان 1393ساعت 3:7 توسط صالح |

مطالب قدیمی‌تر